ထိုင်ခုံများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်များနှင့်အတူကလေးများစားပွဲ